Nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn xin việc, Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) - INSEE phối hợp với Trường Bách Khoa - Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Bách Khoa. Đậy là hoạt động trong khung chương trình hợp tác giữa INSEE và Trường Bách Khoa - Đại học Cần Thơ.

  • Thời gian: 17/12/2022
    • 8:30 - 11:30 : Kỹ năng giao tiếp
    • 14:00 - 17:00: Kỹ năng hoàn thiện resume & phỏng vấn
  • Địa điểm: Hội trường Trường Bách Khoa.
  • Đối tượng: Ưu tiên sinh viên từ năm 3 đến năm cuối.

Đây là cơ hội rất tốt để sinh viên Trường Bách Khoa tiếp xúc với doanh nghiệp lớn trong ngành, học hỏi trao đồi kỹ năng, tạo cơ hội việc làm khi tốt nghiệp.

Link đăng ký:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ygKajurQY0eQDKxu6YizYMQSMlMMQaJCk4AXZ0EMlAlUMjZPTU84Q0gyUlMwUkRUQTM0NFhWS0lPTy4u