Họ và Tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Email
Võ Văn Đấu        
Chủ tịch
phụ trách chung
vvdau@ctu.edu.vn
Nguyễn Đăng Khoa
Phó chủ tịch
phụ trách tổ chức
dangkhoa@ctu.edu.vn
Nguyễn Minh Luân                 
Ủy viên BCH
Phụ trách công tác chuyên môn
mnluan@ctu.edu.vn
Phan Văn Nhiều
Uỷ viên BCH
Phụ trách thi đua
hoangphuc@ctu.edu.vn
Nguyễn Thái Sơn
Uỷ viên BCH
Phụ trách phong trào
thaison@ctu.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Uỷ viên BCH
Phụ trách công tác chính sách
ntthanhthuy@ctu.edu.vn
Ngô Trương Ngọc Mai
Uỷ viên BCH
Phụ trách nữ công
ntnmai@ctu.edu.vn