Thông tin liên hệ

Thông tin giới thiệu

Thông tin đào tạo

STT

Bộ môn

Thời gian

Địa điểm

1

ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

18g00 - 10/10/2022

Phòng 107/C1(Nhà học C1)

2

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

18g00 - 10/10/2022

Phòng 106/C1 (Nhà học C1)

3

KỸ THUẬT THỦY LỢI

18g00 - 11/10/2022

Hội trường Trường Bách Khoa (Hội trường Khoa Công Nghệ)

4

KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

18g00 - 12/10/2022

Hội trường Trường Bách Khoa (Hội trường Khoa Công Nghệ)

5

TỰ ĐỘNG HÓA

18g00 - 14/10/2022

Phòng 106/C1 (Nhà học C1)

6

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

18g00 - 14/10/2022

Phòng 107/C1 (Nhà học C1)

7

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

18g00 - 15/10/2022

Phòng 106/C1 (Nhà học C1)

8

KỸ THUẬT ĐIỆN

18g00 - 17/10/2022

Hội trường Trường Bách Khoa (Hội trường Khoa Công Nghệ)

9

KỸ THUẬT CƠ KHÍ

18g00 - 19/10/2022

Phòng 107/C1 (Nhà học C1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nội quy - Quy định

Sinh hoạt

Học tập

Học phí - Học bổng - Chế độ chính sách

Biểu mẫu