1. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số            
1 Cán bộ cơ hữu 138 29 167            
1.1 Cán bộ cơ hữu trong biên chế 136 29 165            
1.2 Cán bộ cơ hữu hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn 2 0 2            
2 Các cán bộ khác, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả GV thỉnh giảng) 4 3 7            
  Tổng số 142 32 174            

2. Thống kê, phân loại giảng viên    

TT
Trình độ / học vị
Số lượng
GV cơ hữu
GV thỉnh giảng
       
Biên chế HĐ dài hạn Kiêm nhiệm CBQL        
1 Giáo sư 0 0 0 0          
2 Phó Giáo sư 11 11 0 9          
3 Tiến sĩ 63 63 0 24          
4 Thạc sĩ 86 85 1 15          
5 Đại học 2 2 0 0          
6 Cao đẳng 0 0 0 0          
7 Trình độ khác 0 0 0 0          
  Tổng số 153 152 1 48          

3. Thống kê giảng viên theo trình độ giới tính và độ tuổi

TT
Trình độ / học vị
Số lượng
Tỷ lệ
(%)
Phân loại theo giới tính Phân loại theo tuổi
Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60
1 Giáo sư 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Phó Giáo sư 11 7,19 8 3 0 4 7 0 0
3 Tiến sĩ 63 41,18 54 9 0 33 26 3 1
4 Thạc sĩ 86 57,52 72

14

3 37 36 10 2
5 Đại học 2 0.026 2 0 2 0 0 0 0
6 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tổng số 153 0 128 25 5 70 62 13 3

DANH SÁCH NHÂN SỰ

STT Họ tên Học vị Chức vụ
1 Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương Tiến sĩ, GVC Hiệu trưởng

Số lượt truy cập

3659031
Hôm nay
680