DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ

NỬA CUỐI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ SỐ

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

MAIL (@student.ctu.edu.vn)

1 Lương Huỳnh Vủ Thanh 2229 Cán bộ - BM CNHH Bí Thư 0919154151 lhvthanh@ctu.edu.vn
2 Nguyễn Thái Sơn 2156 Cán bộ - BM KTĐ Phó Bí Thư 0909615613 thaison@ctu.edu.vn
3 Nguyễn Tấn Trung Hiếu B1709209 KTĐK & TĐH A2 K43 Phó Bí Thư 0346576747 hieub1709209
4 Quách Văn Thịnh B1705046 XDDD & CN A1 K43 UV BTV 0945790297 thinhB1705046
5 Trần Ngọc Phương Quyên B1704302 QLCN 2 K43 UV BTV 0923184387 quyenb1704302
6 Phan Văn Nhiều 2473 Cán bộ - VPK UV BCH 0374615435 pvnhieu@ctu.edu.vn
7 Nguyễn Lý Tâm Anh B1705337 KTVL K43 UV BCH 0769323489 anhb1705337
8 Nguyễn Trung Thành B1806852 KTĐ A2 K44 UV BCH 0969855221 thanhb1806852
9 Nguyễn Cảnh Vinh B1702893 CKGT A2 K43 UV BCH 924329024 vinhb1702893
10 Nguyễn Mỹ Lê B1803398 CKGT A2 K44 UV BCH 0939687382 leb1803398
11 Trần Thanh Duy B1806414 XDCTGT K44 UV BCH 845298529 duyb1806414
12 Phạm Lê Hữu Đan B1806325 CĐT3 K44 UV BCH 0911600013 danb1806325
13 Lê Văn Nam B1812062 KT ĐK&TĐH A2 K44 UV BCH 0789127220 namB1812062
14 Nguyễn Trung Nam B1705355 KTVL K43 UV BCH 768706317 namB1705355
15 Nguyễn Anh Nhựt B1807005 KT ĐTTT 2 K44 UV BCH 334283270 nhutb1807005
16 Lê Thị Thu Thảo B1905832 QLCN A3 K45 UV BCH 976664830 thaob1905832
17 Lâm Ngọc Hân B1907453 KTĐ A1 K45 UV BCH 378689052 hanb1907453