Căn cứ thông tư số 09/2020/TT/BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mần non.

Trường ĐHCT thông báo tuyển sinh các ngành đào tạo hệ VLVH năm 2021 học tại Trường Đại học Cần Thơ như sau....