------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>> Biểu mẫu do Phòng Công Tác Sinh viên phát hành

Sinh viên có thể sử dụng các mẫu đơn từ theo mẫu của nhà Trường như sau:

- Mẫu đơn Phụ lục I Hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

- Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo *

- Mẫu đơn xác nhận hộ cận nghèo

- Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất *

- Đơn xin trợ cấp xã hội *

- Mẫu 01 Ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH

- Giấy cam kết trả nợ *

- Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV *

- Đơn xin học lại mẫu 1a (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn) *

- Đơn xin học lại mẫu 1b (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ với lý do trị bệnh) *

- Đơn xin học lại mẫu 1c (áp dụng cho sinh viên học lại vì bị đình chỉ học tập có thời hạn) *

- Đơn xin tạm nghỉ học vì bận việc riêng hay lý do khác *

- Đơn xin tạm nghỉ với lý do điều trị bệnh*

-  Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự *

Mẫu đơn miễn giảm học phí theo TTLT 20.

- Mẫu đơn đăng ký vay vốn theo lớp.

- Đơn xin ở Ký túc xá cho sinh viên Sau đại học, không chính quy của Trường

- Đơn xin chuyển trường *

- Mẫu đơn xin thôi học (thi tuyển sinh) *

- Mẫu đơn xin thôi học (lý do khác) *

================================================================================================

Biểu mẫu do Phòng đào tạo phát hành

Các biểu mẫu sử dụng cho sinh viên:

TT

Tên mẫu đơn

Ghi chú

1

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)

 

   Sinh viên gửi đơn cho đơn vị quản lý ngành học (Khoa/Viện/Bộ môn)

 

2

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm HP  (bảo lưu điểm đã học ĐH trước đây)

3

 Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần)

4

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh văn

 

 

 

 

 

 

   Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn số 6)

 

 

 

 

 

 

 

5

 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn

6

Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Anh văn

7

Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Pháp văn

8

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

9

Đơn xác nhận tốt nghiệp

10

Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành Chương trình đào tạo

11

Đơn đề nghị xác nhận Quy đổi điểm học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10    (SV tự quy đổi thang điểm 10 tại đây)

12

 Mẫu phiếu thanh toán ra trường

Sinh viên liên hệ đơn vị còn nợ thanh toán để xác nhận