1. Quy trình làm việc dành cho sinh viên Trường Bách khoa (Ban hành theo quyết định 85/QĐ-TBK ngày 20 tháng 3 năm 2023)

 
STT Quy trình Ghi chú

 1

Quy trình xác nhận đơn cho sinh viên

 

 2

Quy trình đăng ký học phần

 

 3

Quy trình xét miễn và công nhận điểm M

 

 4

Quy trình thực hiện đơn xin vắng thi kết thúc học phần

 

 5

Quy trình điều chỉnh điểm I

 

 6

Quy trình phúc khảo bài thi

 

 7

Quy trình xét tốt nghiệp

 

 8

Quy trình cấp bảng điểm tiếng việt

 

 9

Quy trình nhận quyết định, phụ lục văn bằng, bằng tốt nghiệp

 

 10

Quy trình nộp luận văn lưu trữ tại thư viện

 

 11

Quy trình cấp giấy giới thiệu

 

2. Biểu mẫu

     a. Biểu mẫu thường dùng

STT Biểu mẫu STT Biểu mẫu

 1

Đơn xin xác nhận

 9

Đơn xin học lại (trường hợp đã tạm nghỉ do bị đình chỉ học tập)

 2

Đơn xin thôi học(mẫu chung)

 10

Đơn xin học tập ngắn hạn ở nước ngoài

 3

Đơn xin thôi học (lý do trúng tuyển ngành học khác)

 11

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm M

 4

Đơn xin học lại (trường hợp đã tạm nghỉ do hoàn cảnh khó khăn)

 12

Đơn xin vắng thi kết thúc học phần

 5

Đơn xin tạm nghỉ học (lý do: hoàn cảnh khó khăn, neo đơn)

 13

Mẫu báo cáo kết thúc chương trình học tập

 6

Đơn xin tạm nghỉ học (lý do: điều trị bênh)

 14

Đơn đề nghị xác nhận tốt nghiệp

 7

Đơn xin học lại (trường hợp đã tạm nghỉ do điều trị bênh)

   

 8

Đơn xin ở Ký túc xá (dành cho học viên cao học, sinh viên không chính quy)

   

3. Các biểu mẫu khác (sinh viên, học viên có thể tìm kiếm nếu chưa tìm được ở mục biễu mẫu thường dùng)

     a. Biểu mẫu do Phòng Công tác Sinh viên ban hành

     b. Biểu mẫu do Phòng Đào tạo ban hành

     c. Biểu mẫu do Phòng Tài chính ban hành